Konkurs Klubu Polek na Obczyźnie

 Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do wzięcia udziału w konkursie na Facebooku Klubu Polek na Obczyźnie, do którego mam przyjemność należeć już od pięciu lat. Nagrodą będzie moja książka, Finlndia. Sisu, sauna i salmiakki z autografem, oczywiście.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na Facebooka Polek na Obczyźnie i odpowiedzieć na jedno proste pytanie konkursowe: 

"Kiedy słyszę słowo Finlandia, to... " Napisz w kilku zdaniach, co najbardziej kojarzy ci się z Finlandią


*** Regulamin konkursu ***

Wygraj powieść Aleksandry Michty-Juntunen ”Finlandia. Sisu, sauna i salmiakki”

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest portal “Polki na Obczyźnie”, dalej zwany organizatorem.

2. Fundatorem nagrody jest Aleksandra Michta-Juntunen

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/polkinaobczyznie (zwanej dalej “Fanpage”) 

 

Warunki uczestnictwa 

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

7. Konkurs trwa od 15 do 22 czerwca 2021 do północy.

8. Wyniki zostaną ogłoszone za pośrednictwem FanPage 23 czerwca 2021. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a. 

 

Zadanie konkursowe 

10. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe: ("Kiedy słyszę słowo Finlandia, to... " Napisz w kilku zdaniach, co najbardziej kojarzy ci się z Finlandią).

11. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca lub zwyciężczyni. 

12. Aleksandra Michta-Juntunen wybierze najciekawszą/najbardziej kreatywną odpowiedź na zadane pytanie, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca/zwyciężczyni konkursu. 

13. Zwyciężczyni/Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku. 

 

Nagroda 

14. Nagrodą w konkursie jest książka“Finlandia. Sisu, sauna i salmiakki” (wersja papierowa).

15. Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. 

16. Po nagrodę należy się zgłosić nie później niż do dnia 25 czerwca 2021. Po tym terminie nagroda traci ważność. 

17. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 

20. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

 

Reklamacje 

21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 

22. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

23. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”. 

24. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. Postanowienia końcowe 

25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

26. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Komentarze

Popularne posty